Privacyverklaring

Privacyverklaring

Michel van Bemmel Belastingadviseur, gevestigd aan Lage Woerd 15, 2671 AD Naaldwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.michelvanbemmel.nl
michelvanbemmel@gmail.com
Lage Woerd 15
2671 AD Naaldwijk
0174 – 751 321

Persoonsgegevens die ik verwerk

Michel van Bemmel Belastingadviseur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in (digitale) correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Michel van Bemmel Belastingadviseur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Michel van Bemmel Belastingadviseur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u mijn dienst te kunnen verlenen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Michel van Bemmel Belastingadviseur verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb in het kader van mijn wettelijke administratieplicht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Michel van Bemmel Belastingadviseur neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Michel van Bemmel Belastingadviseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de een bewaartermijn van acht jaar voor alle persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht en om de Belastingdienst, zo nodig, adequaat tegenbewijs te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Michel van Bemmel Belastingadviseur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Michel van Bemmel Belastingadviseur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Michel van Bemmel Belastingadviseur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Michel van Bemmel Belastingadviseur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar michelvanbemmel@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Michel van Bemmel Belastingadviseur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Michel van Bemmel Belastingadviseur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Michel van Bemmel Belastingadviseur middels bovengenoemde contactmogelijkheden.

Contact

Michel van Bemmel Belastingadviseur
Lage Woerd 15
2671 AD Naaldwijk
T: 0174 – 751 321
M: 06 – 30 68 30 70
michelvanbemmel@gmail.com

Privacyverklaring